Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op Zideris, onderdeel van Zorggroep De Opbouw. Daarnaast hebben we ook een algemene privacy statement van Zorggroep De Opbouw, specifiek van toepassing op cliënten. Deze vindt u hier. De makkelijk leesbare versie voor cliënten vindt u hier. Voor medewerkers en sollicitanten van Zideris hebben wij ook een specifieke privacyverklaring, deze vindt u hier. Zideris hecht veel waarde aan privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over jou zeggen of die op een bepaalde manier herleidbaar zijn naar jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt of medewerker bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deel je soms persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld als je een webformulier invult.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens? 

Nieuwsbrief:  Wanneer je je abonneert op een van onze nieuwsbrieven, gebruiken wij je naam en emailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
Leveren van diensten: Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van diensten.
Verbeteren dienstverlening: Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Gegevens verkopen wij nooit.
Wettelijke verplichting: Waar wet- en regelgeving ons verplicht tot het verwerken van persoonsgegevens doen wij dat conform de richtlijnen van de wet.
Sollicitanten: Wij bewaren je gegevens gedurende de selectieprocedure. Na deze procedure vernietigen wij deze gegevens tenzij we je toestemming hebben ontvangen om de gegevens in portefeuille te houden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de huidige wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens

Zideris deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Op basis van een wettelijke grondslag kunnen we in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Zideris bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je deze persoonsgegevens hebt gegeven. Van deze bewaartermijn kan Zideris afwijken, indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Zideris neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische en technische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
We zorgen er daarom voor, dat alleen medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze bij je persoonsgegevens  kunnen, - bijvoorbeeld voor het leveren van een dienst – deze ook kunnen inzien. Daarnaast hebben al onze medewerkers in hun contract een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze geheimhoudingsverklaring is ook nog van toepassing als zij niet meer werkzaam zijn voor Zideris.
Verder registreren we alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen deze zorgvuldig af. Als dat van ons verlangd wordt, melden we het datalek bij de toezichthouder. Ook informeren we jou als dat van ons verlangd wordt.
Als je het idee hebt dat jouw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via email: privacy@zideris.nl

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij persoonsgegevens van je verwerken, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Je verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kun je sturen naar privacy@zideris.nl
Uiteraard willen we er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan, daarom zullen we hierover contact met je opnemen of kunnen we je vragen of je in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van je privacy.

Mocht je niet over een computer beschikken of geen e-mail willen sturen, dan kun je ook een verzoek per post sturen. Vergeet in ieder geval niet je contactgegevens te vermelden.
Een verzoek kun je sturen naar: Zideris, t.a.v. Marie-Claire van den Akker, privacyverantwoordelijke. Postbus 30, 3910 AA Rhenen.
Zideris zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op je verzoek.


Vragen over privacy?

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2022. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Heb je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Dan kun je een e-mail sturen naar privacy@zideris.nl. We beantwoorden je privacy-vragen zo goed als mogelijk.

We hopen natuurlijk dat wij jouw privacy vragen goed kunnen beantwoorden. Als je niet tevreden bent met onze reactie, dan kun je een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) per e-mail fg@lumengroup.nl of je kunt hen bellen via 030 - 889 65 75.

Ben je ontevreden over de behandeling van je klacht, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag, of per telefoon: 0900 200 12 01.